Centrum Medyczne MKK Trimed
ŁÓDŹ | ZAWISZY CZARNEGO 10

Oddział Dzienny Ogólnopsychiatryczny


W Centrum Medycznym MKK Trimed od 2012 roku utworzony został Dzienny Oddział Ogólnopsychiatryczny dla dorosłych, który dysponuje 26 miejscami. Pobyt w Oddziale jest bezpłatny.
Oddział Dzienny Psychiatryczny przeznaczony jest do kompleksowego diagnozowania, leczenia i rehabilitacji osób z zaburzeniami psychiatrycznymi, wymagającymi pomocy przekraczającej możliwości Poradni Zdrowia Psychicznego, ale nie potrzebujących opieki szpitalnej.
Pacjenci biorą udział w leczeniu od poniedziałku do piątku w godz. od 8:00 do 13:00 a następnie wracają do swojego środowiska, do domu, do rodziny. Po godzinie 13:00 Oddział jest dostępny dla pacjentów i ich rodzin w miarę indywidualnych potrzeb.
Pobyt w Oddziale Dziennym ma służyć poprawie stanu psychicznego, redukcji objawów, zapobieganiu nawrotom choroby, poprawie współpracy w leczeniu, poprawie funkcjonowania społecznego i zaradności życiowej, poprawie samooceny, aktywizacji w podjęciu aktywności społecznej i zawodowej.
Pacjenci przyjmowani są do Oddziału na podstawie skierowania od lekarza psychiatry lub lekarza pierwszego kontaktu - lekarza ubezpieczenia zdrowotnego, z którym Narodowy Fundusz Zdrowia zawarł umowę o udzielenie świadczeń opieki zdrowotnej (DU 2004 r. nr 210 poz. 2135, art. 57 ust. 1 ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych).
Przed przyjęciem wymagana jest konsultacja psychologiczna kwalifikująca do przyjęcia na Oddział. Prowadzą ją terapeuci pracujący w Oddziale Dziennym. Konsultacja to spotkanie, podczas którego psycholog może zapytać o ważne wydarzenia z życia, bieżące problemy, o rodzinę, pracę, relacje z innymi ludźmi czy zainteresowania. Jest to też czas na zadanie ważnych pytań dotyczących pobytu w Oddziale i samej psychoterapii. Na konsultację można się zapisać osobiście w rejestracji Centrum Medycznego MKK Trimed, bądź telefonicznie pod numerem: 505-497-511 w godz. 8:00 - 15:00 od poniedziałku do piątku. Po konsultacji zostaną podane informacje dotyczące przyjęcia na terapię grupową i terminu jej rozpoczęcia.
Do Oddziału przyjmowani są pacjenci, którzy wyrazili zgodę na leczenie i zobowiązali się przestrzegania zasad regulaminu.
Wymagane przy przyjęciu dokumenty to: dokument ubezpieczenia, dokument z numerem PESEL, skierowanie do Oddziału i skierowanie do psychologa.
Pacjent przebywający w Oddziale może otrzymać zaświadczenie o pobycie i zwolnienie lekarskie, oferujemy też jeden ciepły posiłek dziennie.
Do Oddziału przyjmujemy osoby dorosłe doświadczające w swoim życiu trudności w funkcjonowaniu osobistym, rodzinnym, społecznym, zawodowym, spowodowanych problemami natury psychicznej, mające zaburzenia nastroju, zaburzenia lękowe, zaburzenia pod postacią somatyczną, psychozy i zaburzenia osobowości. Pacjentów po leczeniu szpitalnym potrzebujących pomocy w powrocie do środowiska i pełnieniu ról rodzinnych, społecznych i zawodowych; oraz osoby u których nasilenie przeżywanych trudności życiowych lub objawów choroby powoduje pogorszenie codziennego funkcjonowania w środowisku rodzinnym i społecznym.
Pacjentom w trakcie pobytu w Oddziale oferujemy:

 • psychoterapię indywidualną i grupową,
 • specjalistyczną opiekę lekarską, porady lekarza psychiatry,
 • specjalistyczną opiekę pielęgniarską,
 • treningi umiejętności społecznych,
 • treningi asertywności i komunikacji,
 • treningi inteligencji emocjonalnej,
 • zajęcia psychoedukacyjne,
 • terapię zajęciową,
 • arteterapię - zajęcia plastyczne, rękodzieło itp.,
 • filmoterapię - zajęcia wykorzystujące różnego rodzaju sztukę filmową,
 • biblioterapię - zajęcia grupowe z książką,
 • spacery, wycieczki i zajęcia w terenie.

Nasze oddziaływania diagnostyczno-terapeutyczne obejmują następujące procedury:
badanie psychiatryczne, kierowanie na ewentualne konsultacje specjalistyczne, diagnostykę laboratoryjną i obrazową; badanie psychologiczne, ocenę sytuacji środowiskowej i socjalno-bytowej pacjenta, interwencje pracownika socjalnego.
Leczenie w Oddziale odbywa się w formie psychoterapii grupowej, równolegle w dwóch grupach terapeutycznych. Obydwie grupy mają charakter otwarty i są prowadzone przez dwie psychoterapeutki, korzystające z różnych podejść teoretycznych, dostosowanych do konkretnych potrzeb pacjentów.
Podstawowym warunkiem uczestnictwa w psychoterapii grupowej jest obecność na sesjach, zachowanie poufności oraz gotowość do mówienia o sobie i słuchania innych bez oceniania. Szczegółowe zasady terapii określa regulamin.
Psychoterapia grupowa sprzyja:

 • zwiększeniu poczucia własnej wartości
 • zwiększeniu odpowiedzialności za własne życie
 • zwiększeniu poczucia sprawstwa
 • stworzeniu warunków do uświadomienia sobie nawykowych sposobów myślenia, przeżywania i działania
 • zrozumieniu powodów własnego cierpienia i frustracji
 • uzyskaniu ulgi w zakresie objawów (usunięcie objawów)
 • poszerzeniu świadomości siebie w kontaktach z innymi
 • budowaniu, wolnych od zniekształceń więzi z innymi
 • podejmowaniu i realizowaniu adekwatnych do własnych zasobów zadań życiowych, zawodowych, społecznych
 • poprawie jakości życia

Psychoterapia grupowa ma nie tylko charakter leczniczy, ale jest też unikatową możliwością rozwoju.
Pracujemy w formule społeczności terapeutycznej, budujemy atmosferę zaufania poprzez swobodną i otwartą komunikację pomiędzy personelem i pacjentami, otwarte dzielenie się myślami dotyczącymi rozumienia życia psychicznego i zachowania, wspólne planowanie czasu i aktywności, zbudowanie i umocnienie doświadczenia pacjenta jako partnera procesu terapeutycznego.


Zespół oddziału ogólnopsychiatrycznego:

Psychiatrzy: dr n. med. spec. psychiatra Irena Poprawska, dr n. med. spec. psychiatra Anna Jęczkowska

Psychoterapeuci: mgr Aleksandra Krajewska, mgr Ewa Pawłowska

Warsztaty psychologiczne: mgr Magdalena Szymczak

Pielęgniarki oddziałowe: Teodozja Błaszczyk, Elżbieta Gorzewska

Terapia zajęciowa: mgr Anna Mospinek-Batory

Pracownik socjalny: mgr Jolanta Rządkowska

Superwizor: mgr Danuta Mazgaj